• PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE
   • PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE

   • 23.09.2020 11:43
   • Kto je náš školský psychológ?

    Mgr. Žaneta Migová je k dispozícii žiakom, učiteľom a rodičom každý pracovný deň osobne vo svojej miestnosti – knižnici (oproti riaditeľni). V prípade záujmu o konzultáciu je lepšie vopred sa dohodnúť osobne alebo prostredníctvom e-mailu.
    KONTAKT
    skolskypsycholog@gymts.sk 
    z.migova@gymts.sk


   • Poslaním školskej psychologičky je byť partnerom pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu za každých okolností,  pozorným a trpezlivým poslucháčomsprievodcom a konzultantom pri riešení problémov a konfrontácii rôznych názorov, vzniknutých situácií a postojov. Školský psychológ je človekom s časom vyhradeným pre Teba/Vás, ktorému záleží na tom, aby ste sa v škole cítili bezpečne a spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie vzdelávacích a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole, a tiež pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

     

    Je normálne mať problém a potrebovať pomocnú ruku. Sme ľudia a potrebujeme jeden druhého. Na druhej strane je prirodzené mať zábrany. Každý psychológ je však viazaný mlčanlivosťou, a preto sa na mňa môžeš s dôverou obrátiť.

     

    O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

    • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne,
    • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne,
    • učiteľ osobne.

     

    V akej situácii sa obrátiť na školského psychológa?

     

    ŽIACI

    Neváhaj za mnou prísť:

    • ak sa cítiš sám,
    • ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,
    • ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,
    • ak sa často cítiš smutný alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,
    • ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,
    • ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,
    • ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,
    • ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu tak, ako by si chcel,
    • ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení alebo vo vzťahoch s kamarátmi,
    • ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,
    • ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť,
    • ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,
    • ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,
    • ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,
    • ak kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, no nevieš ako,
    • ak máš akúkoľvek inú tému, o ktorej by si sa chcel porozprávať.

     

    RODIČIA A UČITELIA, môžete sa na mňa obrátiť:

    • pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,
    • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,
    • pri pomoci deťom integrovaným v triedach s poruchami učenia a správania,
    • pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),
    • pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.) alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,
    • pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,
    • pri potrebe informácií alebo odporúčaní inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií,
    • pri kooperácii škola a rodina,
    • pri akýchkoľvek iných psychických problémoch žiakov.

     

    Ako prebieha spolupráca so školskou psychologičkou?

    Ako psychologička pracujem so žiakmi buď skupinovo v rámci tematických skupinových aktivít alebo individuálne na základe potreby dieťaťa samotného alebo žiadosti rodiča či učiteľa (v priebehu mesiaca sa k Vám dostane informovaný súhlas s odbornou psychologickou starostlivosťou spolu s informáciami). Ďalšia spolupráca sa odvíja od konkrétnej zákazky. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej poradenskej spolupráce. Prebieha na základe súhlasu konkrétneho žiaka a jeho rodičov a dohody so školskou psychologičkou. Obsah konzultácií je dôverný.

   • Naspäť na zoznam článkov