• Jedálny lístok

    • Jedálny lístok

      

     Obedy do našej jedálne dodáva kuchyňa Spojenej školy Ignáca Geššaya v Tvrdošíne.

     Jedálny lístok je prevzatý zo stránky Spojenej školy.

     Zobraziť stránku s jedálnym lístkom

     Dôležité informácie pre stravníkov:

     Platby za stravu sa uhrádzajú vopred a to formou:

     • Číslo účtu: Od 1. apríla  2023 je nutné zmeniť trvalý príkaz na výšku 50 € mesačne na nové číslo účtu  IBAN: SK77 8180 0000 0070 0066 3586,   kde je potrebne uviesť meno/ aj pre viacerých súrodencov/  stravníka alebo číslo stravovacej karty.
     • strava sa platí mesiac vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci
     • žiaci, ktorým sa poskytuje príspevok na stravu (sekunda - kvarta), musia mesačne  na stravu prispievať sumou 10 €


     Platbu je možné realizovať aj cez internetbanking.

      

     Informácie na tel. čísle:  043/5831230,   043/5320282, p. Duchoňová.

     Odhlášky zo stravy sú prijímané aj telefonicky ráno do 8,00 hod. na  č.t. 043/5831230.
     Neodhlásená a neodobratá strava prepadá, náhrada sa neposkytuje. Preplatky za stravu sa vracajú v mesiaci júl po celoročnom zúčtovaní priamo na účet stravníka, alebo aj počas školského roka  na požiadanie stravníka pri ukončení-odhlásení sa zo stravy.