Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
angličtina tvorivo a hravo ATH
biológia BIO
cvičenia z biológie CVB
cvičenia z biológie a chémie CBC
cvičenia z fyziky CVF
cvičenia z chémie CVC
cvičenia z matematiky CVM
cvičenia z matematiky a fyziky CMF
cvičenia z matematiky a informatiky CMI
cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
čítanie s porozumením CIP
dejepis DEJ
dejiny umenia a koučing DUK
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
finančná gramotnosť FIG
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v španielskom jazyku KSZ
konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
literárny seminár LSE
matematika MAT
náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
rozvoj kompetencií a koučing RKK
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z matematiky SEM
seminár z občianskej náuky SEY
seminár z programovania SPG
seminár z umenia a kultúry SUK
seminár zo slovenského jazyka SSJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskoekonomický seminár SEW
spoločenskovedný seminár SPS
správanie SPR
španielsky jazyk SJA
športová príprava SRL
technika THD
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
umenie a kultúra UKL
výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV
základy ekonómie a ekonomiky ZEE
základy podnikania ZPD
základy praktickej ruštiny ZPR
základy programovania ZAP

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium
    Školská 837, 027 44 Tvrdošín
  • tel/fax (+421 43)532 30 61
    (+421 43)532 26 90

Fotogaléria