• Voľné pracovné miesto

     • Gymnázium

      Školská 837,  027 44 Tvrdošín

      obsadzuje pracovné miesto

      školský psychológ (plný úväzok)

       

      Požiadavky na uchádzačov

      Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

       

      1. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia.
      2. Vysokoškolské vzdelanie stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.

       

      Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:

      žiadosť o prijatie do zamestnania,

      profesijný životopis,

      kópie dokladov o vzdelaní,

      odpis z registra trestov,

      súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Predbežný termín nástupu:

      september 2020

      Platové podmienky:

      v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 341/2004

      Žiadosť spolu s ostatnými dokumentami zasielajte e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk, alebo poštou na adresu Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín najneskôr do 25. 8. 2020.

       

      S osobnými údajmi uchádzača bude nakladané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

      Voľné pracovné miesto vzniklo na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Pracovné miesto je vytvorené na dobu určitú - maximálne 2 roky.

       

       

      Mgr.  Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

     • Oznam o počte obsadených a voľných miest do 1. ročníka osemročného gymnázia.

     • Riaditeľ Gymnázia Školská 837, 027 44 Tvrdošín oznamuje počet obsadených miest a počet voľných miest do prvého ročníka osemročného štúdia v školskom roku 2020/2021 k 30. júnu 2020.

       

      Počet obsadených miest: 17

      Počet voľných miest:          0

       

                                                                                                                       

       

                                                                                                            Mgr. Matúš Chren

                                                                                                              riaditeľ gymnázia

       

     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2020/12836:1-A2110 a na základe odporúčania ŽSK  obnovuje vedenie Gymnázia vyučovanie od 26.6.2020.
      V čase od 26.6. do 30.6.2020 budú v škole prebiehať činnosti podľa priloženého harmonogramu. Vzhľadom na to, že klasifikácia bude uzavretá 22.6.2020, nebude už v škole dochádzať ku skúšaniu žiakov.

      V dňoch 26.6. a 29.6.2020 budú prebiehať triednické práce, odovzdávanie a prijímanie učebníc, vypratávanie a čistenie skriniek.

      Vysvedčenia budú odovzdané na slávnostnom ukončení školského roka 30.6.2020.

      Žiak pri nastúpení do školy odovzdá vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenie a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlasenie_tlacivo.docx).
      Zákonný zástupca môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, či dieťa do školy pošle, alebo nie. V prípade, že dieťa do školy neposiela, je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu vyučujúcemu.

      Školská jedáleň nebude v dňoch 26.6., 29.6. a 30.6.2020 v prevádzke.

      Matúš Chren

     • MOBILNÉ LABORATÓRIUM PRIAMO NA GYMNÁZIU V TVRDOŠÍNE

     • Vďaka šikovným študentom zo sexty, ktorí sa zapojili do súťaže Genetika na kolesách navštívia už na jeseň odborníci z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava Gymnázium v Tvrdošíne so svojím mobilným laboratóriom. Študenti si budú môcť vyskúšať genetické experimenty priamo s výskumníkmi.

      Hlavnou podmienkou súťaže bolo natočiť video na tému genetika. V spolupráci so štúdiom Vzducholoď sa podarilo vytvoriť výherné video. Záhadu strieborného kufríka (mierny (s)klon k mystifikácii) si môžete pozrieť na linku pod obrázkom.

     • Oznam o počte obsadených a voľných miest do 1. ročníka

     •  

             Riaditeľ Gymnázia Školská 837, 027 44 Tvrdošín oznamuje počet obsadených miest a počet voľných miest do prvého ročníka štvorročného štúdia v školskom roku 2020/2021 k 4. júnu 2020.

       

      Počet obsadených miest: 18

      Počet voľných miest:           0

       

                                                                                                                       

       

                                                                                                            Mgr. Matúš Chren

                                                                                                              riaditeľ gymnázia

     • ...a máme to tu... DLHOOČAKÁVANÁ ROČENKA!

     • CHCEŠ JEDNU AJ TY? .....stačí splniť niekoľko krokov pod obrázkami.

      1) pošli správu na adresu:   emadobrovolska@gmail.com

           *napíš meno, priezvisko a počet kusov


      2) pošli peniaze na účet:

           Názov účtu:  FOND ROZVOJA GYMNÁZIA

           IBAN:  SK24 0900 0000 0003 2064 7524

            *do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko žiaka


      3) cena je 10€ a zahŕňa jedinečnú knihu v tvrdom obale plnú spomienok

      4) objednaj a pošli peniaze do 12.6. 2020

      5) onedlho budeš  šťastným majiteľom historicky 1. ročenky našej školy

     • Získali sme titul Škola eTwinningu

     • Gymnáziu v Tvrdošíne bol udelený prestížny titul "eTwinning school" - Škola eTwinningu. Tento titul sa udeľuje školám, v ktorých viacerí učitelia využívajú pri vyučovaní zážitkovú formu učenia prostredníctvom projektov eTwinning. Pedagógovia Gymnázia sa priebežne vzdelávajú v používaní moderných metód a technológií, spolupracujú so zahraničnými učiteľmi a snažia sa školu otvoriť pre miestnu komunitu rôznymi aktivitami. Prostredníctvom eTwinningu chce škola poskytovať svojim študentom ešte viac možností rozvoja.

     • Najnovší úspech študentov SEKUNDY

     • WE LEARN - WE SHARE je názov projektu eTwinning, ktorý sme tento rok realizovali s triedou SEKUNDA. V spolupráci s Francúzskom a Tureckom sa študenti učili zaujímavosti o týchto krajinách prostredníctvom kvízov a spoločnej prezentácie. Súčasťou projektu bolo zdieľanie s handicapovanými ľuďmi, tvorba interview so zdravotne znevýhodneným človekom a hranie kvízov v rodinách. Zaujímavá bola vianočná aktivita, keď si žiaci vymenili balíky so špecialitami z daných krajín a potom nasledovala ochutnávka!

      Za projekt nám bol udelený Národný certifikát kvality.   

     • Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

     • Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania.

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných  vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu štvorročného gymnázia s počtom žiakov 18 a jednu triedu osemročného gymnázia s počtom 17 žiakov.

      Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca podá do 15. mája 2020 prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi základne školy. Na prihláške nemusí byť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
      2. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášku na strednú školu. Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 
      3. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy a dverách školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      4. Uchádzač alebo zákonný zástupca do júna 2020 doručí potvrdenie o svojom záujme/nezáujme o štúdium.
      5. Do júna 2020 riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle alebo na dverách školy.
      6. Do 15. júna 2020 riaditeľ školy oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      7. Do 15. júna riaditeľ školy zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle alebo na dverách školy. Po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
      8. Uchádzač alebo zákonný zástupca môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      9. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.

       

      Prečo ísť študovať na Gymnázium v Tvrdošíne

      Naše Gymnázium poskytuje kvalitné vzdelanie, ktoré umožní absolventom úspešne absolvovať prijímacie konanie na vysokú školu a neskôr sa uplatniť na trhu práce.
      Školský vzdelávací plán umožňuje našim žiakom získať základné poznatky vo všetkých vedných odboroch. Vďaka možnosti výberu seminárov v posledných dvoch ročníkoch štúdia sa dokážu zodpovedne pripraviť na štúdium vysokej školy.
      Jazyková príprava - prvým jazykom je vždy anglický jazyk, ktorý je posilnený, vyučuje sa aj v metóde CLIL. Ako druhý jazyk si môžu vybrať španielčinu, nemčinu, francúzštinu alebo ruštinu.
      Škola je zapojená do niekoľkých medzinárodných projektov - Erasmus+, vďaka ktorému študenti cestujú na výmenné pobyty do zahraničia, AFS - kde sa učia dobrovoľníctvu, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - ktorá im pomáha prekonávať vlastné limity.
      Žiaci školy sa môžu zúčastňovať na mnohých exkurziách a rôznych pobytoch v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Organizujú sa športové turnaje, bažantský večierok, školský ples, Gymnázdniny a mnohé iné podujatia a aktivity.

      Informácie o prijímacích skúškach je možné konzultovať na tel. č. +421 43532 30 61  a mailom na: gymts@vuczilina.sk

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov Gymnázia počas mimoriadnej situácie


     • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy zo dňa 6. apríla 2020, rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 30. 4. 2020 a pokynu riaditeľa školy zo dňa 31. 3. 2020 dochádza k zmene priebežnej a záverečnej klasifikácie žiakov Gymnázia v Tvrdošíne v II. polroku školského roka 2019/2020.

      Zmeny

      Pri hodnotení žiaka sa budú zohľadňovať jeho individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie.

      Hodnotenie žiakov v čase karantény má svoje špecifiká. Preto budú všetky známky, ktoré vznikli na základe hodnotenia od 16. 3. 2020 brané s osobitnou váhou. Po skončení karantény pedagóg a pedagogická rada školy tieto známky vyhodnotia osobitne a výsledok pridajú k už existujúcemu hodnoteniu žiaka pri tvorbe koncoročnej známky.

      Hodnotenie žiakov z obdobia karantény nie je tvorené len samotnými známkami. Hodnotí sa aj prístup k vzdelávaniu a osobitné situácie, ktoré môžu vzniknúť.

      V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada .

      Telesná a športová výchova vo všetkých triedach a ročníkoch sa bude hodnotiť absolvoval/neabsolvoval.

                 Objektívne príčiny:

                 žiak sa nemôže zúčastniť na vyučovaní vzhľadom na svoj zdravotný           
                 stav, vyskytne sa špecifická rodinná situácia, problémy technického charakteru -    
                 internet, počítač a podobne. Žiak, prípadne jeho zákonný zástupca, je povinný
                 oznámiť všetky tieto skutočnosti svojmu koordinátorovi výučby.    
       
                 Subjektívne príčiny:

                 žiak dlhodobo ignoruje zadané úlohy a výzvy zo strany
                 vyučujúcich, neadekvátna spätná väzba, odmieta zapájať sa do vzdelávania, absencia
                 komunikácie bez udania zdravotných, rodinných alebo iných závažných okolností.

       

       

     • Maturitná skúška 2019/2020

     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • CvoHol-ky postupujú do Brna!

     • Napriek nepriaznivým okolnostiam sa Barborke a Miške zo sekundy podarilo 7. 4. 2020 absolvovať online kolo Prezentiády prostredníctvom MS Teams (podľa pôvodných pravidiel) a dostať sa do finále. Vo svojej prezentácii Svet bez hraníc sa zamýšľali nad stanovením hraníc v rôznych oblastiach nášho života.

      Blahoželáme😍


       

       

     • Linky pomoci

     • Linka detskej istoty nonstop/bezplatne/anonymne/telefón 116 111

      Internetová linka dôvery pre mladých chat/email/anonymne
      od 7.00 – 00.00 hod.  www.IPcko.sk

       

      Centrum pedag.-psych.poradenstva a prevencie Námestovo
      od 8.00 – 22.00 hod. 0911 127 111

      ÚPSVR Námestovo - sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately

      043 2445 600, 0917 955 500

      Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín
      od 8.00 -  16.00 hod. 0911 539 116

      súkromné Centrum pedag.-psych. poradenstva a prevencie Tvrdošín  

      od 8.00 – 16.00 hod. 0948 878 875

      Zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi Rabča 0914 320 520

      Linka dôvery Nezábudka  nonstop/bezplatne/anonymne 0800 800 566

      Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
      nonstop/bezplatne  0800 212 212  

      V prípade nebezpečenstva polícia 158

     • Veľká noc

     • Krásne prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, lásky a pohody Vám zo srdca želajú pracovníci Gymnázia v Tvrdošíne.

     • Oznámenie

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

      Oznamujem všetkým stravníkom (žiakom aj zamestnancom), že z obedov boli aj budú všetci automaticky odhlásení.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (písomná maturita) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutočnia.

      Interná časť maturitnej skúšky (ústna maturita) v školskom roku 2019/2020 (ústna maturita) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční. Hodnotenie v predmete internj časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov.

       

      Testovanie žiakov 9. ročníkov 4. ročníka gymnázia (kvarta) sa v školskom roku 2019/2020 neuskutoční.

       

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejňované na stránke školy.

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     •      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 boli na Gymnáziu v Tvrdošíne prijaté nasledovné konkrétne opatrenia.

           V rámci prevencie s cieľom eliminovať riziko šírenia nákazy boli v priestoroch Gymnázia v Tvrdošíne zrušené všetky záujmové krúžky, projekty a ostatné činnosti prebiehajúce po skončení vyučovania.

           Rušia a zakazujú sa všetky zájazdy, exkurzie, študijné pobyty žiakov v zahraničí, návštevy v špecializovaných výchovných zariadeniach, okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží a návštevy študentov zo zahraničia.

           Rušia sa všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými a právnickými osobami. Toto opatrenie platí  od 10. 3. do odvolania.


           V prípade, že žiak,  zamestnanec alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti sa v období od 10. 3. 2020 vrátila z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ostáva v karanténe počas 14 dní a telefonicky alebo elektronicky kontaktuje svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

            V prípade, že žiak, zamestnanec alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti prejavuje príznaky infekcie dýchacích ciest ostáva v karanténe počas 14 dní a telefonicky alebo elektronicky kontaktuje svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

      Odporučenie pre žiakov a zamestnancov školy:

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou a to najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
      • pri kašľaní si zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
      • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       

      Mgr. Matúš Chren

       

     • Vzducholoď 24

     • práve vyletela Vzducholoď 24

       

      extraliga v našej škole; kariérne poradenstvo; okresná olympiáda; mladá láska nehrdzavie tiež; ples; svet médií; deň otvorených dverí; simulované študentské parlamentné voľby; zabudnuté slovensko; fašiangy; černobyľ