•  

     Pracovná ponuka

     Názov pozície: riaditeľ/riaditeľka Gymnázia, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

      

     Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/4/2024

     Názov organizácie: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

     Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

     Miesto výkonu práce: Školská 837, 027 44 Tvrdošín

     Počet obsadzovaných miest: 1

     Pracovný pomer: TPP

     Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

     Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

     Dátum nástupu: 1. 7. 2024

     Platové podmienky: od 1 400,- € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

     Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

     Popis činnosti pracovného miesta:

     komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
     zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

     POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

     • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a osobitné kvalifikačné predpoklady v súlade s § 9, § 10 ods. 1, § 11, § 12 zákona a § 39 č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
     • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti            v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
     • bezúhonnosť,
     • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
     • ovládanie štátneho jazyka.

     Pozícia vhodná pre absolventa: nie

     Znalosť štátneho jazyka: áno

     Vodičský preukaz: sk. B

      

     Osobnostné predpoklady:

     • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
     • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
     • riadiace schopnosti a skúsenosti,
     • ochota vysokého pracovného nasadenia,
     • samostatnosť,
     • dobré vyjadrovacie schopnosti,
     • analytické myslenie,
     • presnosť a zodpovednosť;

     Ďalšie požiadavky:

     • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“, návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy: úvod, zameranie koncepcie rozvoja školy, analýza súčasného stavu s použitím swot analýzy, východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou, ciele koncepcie rozvoja školy, akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení, spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy, záver.

     Zoznam požadovaných dokumentov:

     • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),
     • odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z.)
     • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
     • potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
     • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
     • návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky)
     • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
     • písomný súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

     Dátum vyhlásenia výberového konania:

     4. 3. 2024 (Profesia.sk)

     4. 3. 2024 (webové sídlo zriaďovateľa)

     4. 3. 2024 (webová stránka školy)

     Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 18. 3. 2024 (vrátane)

      

     Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 18. 3. 2024 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

     Kontaktný telefón: 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
     Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

      

     Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

     Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

     S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     • Nadpis

     • Oznam o voľnom pracovnom mieste

       

      Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

       

      Pracovné miesto: sekretárka školy, personalistka

       

      Druh pracovného pomeru

      pracovný pomer na pracovnú zmluvu

      Pracovný úväzok

      plný - 100%, 37,5 hodín týždenne

      Kvalifikačné predpoklady

      minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru (odborná prax v školstve vítaná), zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

      Termín nástupu

      01. 07. 2024

      Náplň práce

      samostatná odborná práca na úseku personálnej agendy, príprava podkladov pre mzdovú učtáreň, evidencia pošty, zverejňovanie zmlúv, evidencia školských a pracovných úrazov, práca s ASC agendou a EDUPAGE, vystavovanie rozhodnutí a potvrdení pre žiakov, kompletná agenda prijímacieho konania pre denné štúdium, správa registratúrneho strediska, ostatné sekretárske práce podľa potreby

      Platové podmienky

      nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní, v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe

      Požadované doklady

      žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      Osobnostné predpoklady

      precíznosť, spoľahlivosť, spolupráca

      Iné požiadavky

      zdravotná spôsobilosť

      Termín podania žiadosti

      do 24. mája 2024

      Kontaktná osoba

      Mgr. Matúš Chren

      Telefón

      0907837122

      E-mail

      matus.chren78@gmail.com

      Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

      v Tvrdošíne dňa 20. 11. 2023

       

                                                                                                                      Mgr. Matúš Chren