• Školský psychológ

    • Úväzok:
     plný úväzok
     Dátum nástupu:
     august, september 2022
    • Požiadavky:
     podrobnosti sú uvedené v texte napravo
   • Učiteľ fyziky

    • Úväzok:
     plný úväzok
     Dátum nástupu:
     1. septembra 2022
    • Požiadavky:
     podrobnosti sú uvedené v texte napravo
   • Učiteľ fyziky

   • Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

    Škola: Gymnázium
    Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín

     

    Požiadavky na uchádzačov:
    1.      Kategória – učiteľ.
    2.      Podkategória - učiteľ strednej školy.
    3.      Druh pracovného pomeru - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2023.
    4.      Termín nástupu - od 1. septembra 2022.
    5.      Pracovný úväzok – plný.
    6.      Kvalifikačné predpoklady - podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo fyziky v aprobácii s iným predmetom (napríklad MAT, CHE, BIO, INF...).
    7.      Náplň práce - vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu fyzika v aprobácii s iným predmetom.
    8.      Platové podmienky - tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    9.      Iné požiadavky - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe).
    10.  Termín dodania žiadosti - do 31. 5. 2022 poštou na adresu školy, osobne, alebo e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk.

     

    Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:
    • Žiadosť o prijatie do zamestnania (s telefonickým a e-mailovým kontaktom).
    • Profesijný životopis.
    • Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie).
    • Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR.

     

    V prípade uzavretia pracovného pomeru:
    • Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
    • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

     

   • Školský psychológ

   • Požiadavky na uchádzačov:
    Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii školský psychológ podľa Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    1. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe psychológia.
    2. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou.

     

    Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • kópie dokladov o vzdelaní,
    • odpis z registra trestov,
    • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Predbežný termín nástupu:
    august, september 2022
    Platové podmienky:
    v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 341/2004

    Žiadosť spolu s ostatnými dokumentmi zasielajte e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk, alebo poštou na adresu Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín najneskôr do 24. 6. 2022.

    S osobnými údajmi uchádzača bude nakladané v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Voľné pracovné miesto vzniklo na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Pracovné miesto je vytvorené na dobu určitú 1 rok.