• Základné informácie pre prijímanie žiakov na 4-ročné a 8-ročné štúdium

      

     Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 vychádza zo Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (§ 62 až 68), v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení  neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a výnosov ministra školstva vedy výskumu a športu upravujúcich prijímacie konanie v čase koronakrízy.

      

     V druhom kole prijímacieho konania môže škola prijať:

     osemročné štúdium - 5 žiakov

     štvorročné štúdium - 8 žiakov

      

     Termín prijímacieho konania je 22. jún 2021

     Miesto konania písomnej skúšky: Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

      

     Škola príjme žiakov základných škôl len po predložení týchto dokladov

     • prihláška na štúdium na strednej škole
     • v prípade, že má žiak doklady o úspechoch v mimoškolskej činnosti, musia byť overené riaditeľom ZŠ
     • potvrdenie o ZPS alebo ŠVVP uchádzača 

      

     Prihláška a ostatné doklady musia byť predložené do 15. júna 2021.

     Záujemcovia o štúdium budú oslovení telefonicky a bude im poslaná pozvánka na prijímacie pohovory.

      

     Uchádzači o štúdium na Gymnázium (4-ročné aj 8-ročné štúdium) budú konať prijímaciu skúšku z matematiky a slovenského jazyka a literatúry písomnou formou v trvaní 45 minút z každého predmetu.

      

     Systém hodnotenia pri slovnom hodnotení a pri hodnotení absolvoval (pdf)

     Na vaše otázky odpovieme na telefónnom čísle 043/5323061, alebo e-mail gymts@vuczilina.sk  

     Matúš Chren