• Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022. 

     Milí záujemcovia o štúdium na Gymnáziu v Tvrdošíne,

     poskytujeme základné informácie o prijímacom konaní pre žiakov prvého ročníka a prímy školského roka 2021/2022.

     V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do prvého ročníka 8-ročného štúdia 18 žiakov a do prvého ročníka 4-ročného štúdia 18 žiakov.

     Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021 stanovuje nasledovné termíny:   

          1. do 26. februára 2021 škola zverejní podmienky prijatia na štúdium,

      

           2. do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak doručí riaditeľovi základnej školy prihlášku na vzdelávanie v strednej škole (8-ročné aj 4-ročné gymnázium),

      

           3. do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy doručí prihlášku na strednú školu,

      

             4. prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 3. - 4. mája 2021 a v druhom termíne 10. - 11. mája 2021,

      

             5. riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho       konania do 20. mája 2021.

      

      

     Na vaše otázky odpovieme na telefónnom čísle 043/5323061, alebo e-mail gymts@vuczilina.sk  

     Matúš Chren