• Kritériá prijímacích skúšok pre 4-ročné štúdium

    • Kritériá pre prijímanie žiakov na 4-ročné štúdium pre školský rok 2020/2021

     (odbor 7902 J gymnázium)

     Kliknutím na tento odkaz si môžete stiahnuť kritériá  v pdf súbore (prijimacky_4r.pdf)

     Prijímanie uchádzačov do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 vychádza zo Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (§ 62 až 68, 150 ods. 8 a § 161k  ), v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení  neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

      

     V školskom roku 2020/2021 bude otvorená jedna trieda štvorročného štúdia s počtom 18 žiakov.

     Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného štúdia sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      

     Uchádzač alebo zákonný zástupca predloží nasledovné dokumenty.

     1. Prihlášku na štúdium na strednej škole v strednej škole. (povinný doklad)
     2. Doklady o úspechoch v mimoškolskej činnosti, ktoré predloží uchádzač alebo zákonný zástupca.
     3. Potvrdenie o ZŤP alebo ŠVVP uchádzača.

     Podľa § 161k zákona 245/2008 Z. z. Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

     Podľa §150 ods. 8 písm. c zákona 245/2008 Z. z. Ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže rozhodnúť o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov

      

      

     Škola pri prijímaní na štúdium postupuje podľa rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na tomto základe sa zohľadňuje:

     A Študijné výsledky

     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne.

      

                A.1  Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                                                 matematika

      

          Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa    

          nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 - x).(4 - x), kde x je známka.

      

                A.2 Profilové predmety:  1. cudzí jazyk

                                                                   biológia

                                                                   občianska náuka

      

          Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa      

          nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 - x).(4 - x), kde x je známka.

      

                A.3 Doplnkové predmety:   fyzika

                                                                       chémia

                                                                       geografia

                                                                       dejepis

                                                                    

      

            Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa     

            nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 - x). (4 - x), kde x je známka.


           V prípade, že škola nemá daný predmet v niektorom ročníku, budú sa brať posledné dva aktuálne ročníky.

      

     B Prospech

     Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

     Maximálny počet bodov 15.

      

     C  Ďalšie kritériá

            C.1 Predmetové olympiády

            Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste        v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za každú olympiádu sa počítajú body zvlášť.

      

      

     Okresné kolo

     Krajské kolo

     umiestnenie

     1

     2

     3

     4

     5

     1

     2

     3

     4

     5

     počet bodov

     5

     4

     3

     2

     1

     6

     5

     4

     3

     2

      

            C.2 Športové súťaže alebo športová výkonnosť

                  Umiestnenie na športovej súťaži sa započíta do celkového hodnotenia, ak sa žiak  

                  umiestnil na 1. až 5. mieste v 8. ročníku alebo 9. ročníku.

                

      

     Krajská súťaž

     umiestnenie

     1

     2

     3

     4

     5

     počet bodov

     5

     4

     3

     2

     1

      

           C.3 Umelecký výkon

                  Umiestnenie na umeleckej súťaži sa započíta do celkového hodnotenia, ak sa žiak

                  umiestnil na 1. až 5. mieste v 8. ročníku alebo 9. ročníku

                 

      

     Krajská súťaž

     umiestnenie

     1

     2

     3

     4

     5

     počet bodov

     5

     4

     3

     2

     1

      

          C.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenie

                 Za umiestnenie na celonárodnej a medzinárodnej súťaži sa žiakovi do celkového

                 hodnotenia započítava 10 bodov.

      

     V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     a/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

     b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

     c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

      

     Ďalej budú pri rovnosti bodov postupne v určenom poradí uplatňované kritériá:

     a/ Uprednostený bude uchádzač, ktorý získal vyšší počet bodov za časť C) Ďalšie kritéria.

     b/ Uprednostený bude uchádzač, ktorý dosiahol vyšší počet bodov (v danom poradí):

       • zo slovenského jazyka a literatúry,
       • z matematiky,
       • z anglického jazyka,
       • z biológie,
       • z občianskej náuky,
       • z 2. cudzí jazyk
       • z fyziky,
       • z chémie,
       • z geografie,
       • z dejepisu,

      

     Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

     Informácie o prijímacích skúškach je možné konzultovať na tel. č. +421 43532 30 61  a mailom na: gymts@vuczilina.

      

     Prerokované v pedagogickej rade dňa: 30. apríla 2020                        Mgr. Matúš Chren   

                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

    • zatiaľ žiadne údaje