• Ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

     • Prostredníctovom správy v EduPage alebo e-mailom uchádzač obdrží linku na strednú školu, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
     • Zobrazia sa podané prihlášky a stav - či ste prijatý alebo nie. Kliknutím na "rozhodnutie" sa rozhodnutie zobrazí. Môžete si ho vytlačiť alebo uložiť do PDF.
     • Ak ste prijatý a rozhodli ste sa nastúpiť na jednu zo stredných škôl, stlačte tlačidlo "Záväzne potvrdiť, že nastúpim".
     • K rozhodnutiu o nastúpení je potrebné pripojiť podpísané a nascanované potvrdenie. Šablónu potvrdenia si môžete stiahnuť kliknutím na "Tu je vzor potvrdenia".

     Celý postup aj s obrázkami nájdete na tomto odkaze.

     • Dôležité informácie 

     • Kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vo väčšom rozlíšení. 

      Výber základných informácií pre prijímacie skúšky (celý dokument si môžete prečítať na tomto odkaze):

      Do budovy,  v ktorej  sa  konajú  prijímacie  skúšky,  môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

      Pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese(v okrese I. a II. stupňa varovania), sa uchádzač testom nepreukazuje.

      Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

      • zdôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným  prehlásením  oznámi túto skutočnosť  riaditeľovi  strednej  školy,  v ktorom uvedie  aj termín  ukončenia  izolácie   domácom prostredí  alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný  termín  prijímacieho  konania  v čo najskoršom možnom  termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
      • zo  zdravotných  dôvodov  iných  ako  je  izolácia  v domácom prostredí  alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením  od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne

       

       

    • Čo Vám ponúka Gymnázium v Tvrdošíne, škola s certifikátom eTwinning 2020/2021

    • Naša škola ponúka každému žiakovi kvalitné všeobecné vzdelanie. Okrem bežných predmetov ponúkame aj niekoľko zaujímavých bonusov ako je finančná gramotnosť, mäkké zručnosti a čítanie s porozumením. Vďaka nastaveniu seminárov v posledných ročníkoch má každý žiak možnosť kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory na vysokú školu.

     V rámci prípravy na vysokú školu ponúkame našim žiakom každý rok aktuálne SCIO testy.

     Škola nie je len o štúdiu a vedomostiach. Ponúkame široké spektrum krúžkov a účasť v rôznych projektoch ako sú DofE, ERAZMUS+, eTwinning, AFS, EUROSCOLA a veľa ďalších.

     V rámci projektov a exkurzií sa s nami môžete pozrieť do mnohých krajín ako napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Turecko a iné.

     V zahraničí potrebujeme ovládať cudzie jazyky a naša škola si na tom dáva záležať. Anglický jazyk študujú všetci, ale  okrem toho na prvom stupni osemročného štúdia rozširujeme znalosť angličtiny prostredníctvom metódy CLIL.  Na niektorých hodinách matematiky, informatiky, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy aj touto metódou zdokonaľujeme výslovnosť a nenásilnou formou rozširujeme slovnú zásobu.

     Naša škola dáva priestor všetkým, pretože každé dieťa je v niečom šikovné. My sa snažíme jeho šikovnosť objaviť a ďalej rozvíjať.