• Tlačivá - výsledky

    • Postup po prijímacom konaní

    • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na web stránke školy. Oficiálne výsledky spolu s rozhodnutím dostane každý uchádzač písomne. Vzhľadom nato, že záujemcovia o stredoškolské štúdium podávajú prihlášky na dve stredné školy, existuje niekoľko možností, ako môže prijímacie konanie dopadnúť. 

     Ak uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúške, ale nebol prijatý pre nedostatok miesta veľakrát stačí, ak sa proti neprijatiu odvolá. V škole sa totiž postupne uvoľňujú miesta po prijatých uchádzačoch, ktorí si vybrali inú školu, respektíve v určenom termíne nedoručili potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium. Odvolanie sa adresuje riaditeľovi strednej školy a podáva sa v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak sa uchádzač proti neprijatiu neodvolá, berie sa to tak, že súhlasí s neprijatím a prijímacie konanie je pre neho ukončené.

     Ak uchádzač nebol prijatý na štúdium ani v odvolacom konaní, jeho kópia odvolania, rozhodnutie o neprijatí a ďalšia podporná dokumentácia z prijímacieho konania, bude podľa zákona odovzdaná Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý rozhodne v druhostupňovom konaní o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium.