• Víkendové stretnutie AFS DOBROVOĽNÍKOV

     • V dňoch 23. - 25. septembra 2022 sa v Dolnom Oháji pri Nitre konalo celoslovenské stretnutie dobrovoľníkov AFS. S touto 2. najväčšou dobrovoľníckou organizáciou na svete spolupracuje naša škola už od roku 2013, kedy sa s pomocou AFS organizovala prvá triedna výmena so školou v talianskom Rimini. Odvtedy sme so žiakmi navštívili Rím, Miláno aj ďaleký Izmir v Turecku, hosťovali sme 6 zahraničných študentov, ktorí navštevovali našu školu. Na stretnutí v Oháji nás reprezentovali 3 žiačky z triedy II.A - Emma (nie Soňa), Natália a Tímea. Program stretnutia bol veľmi rôznorodý, plný aktivít, spoznávania sa a medzikultúrneho
      vzdelávania. Dievčatá sa naučili základy čínskej kaligrafie a čínskeho square dance s medzinárodnými hosťami z Confucius Institute for Business at Matej Bel University, veľmi zaujímavé a podnetné boli aj workshopy s lektorom Thanakon Pop Tiwawong a teambuildingové aktivity.
      Ďakujeme za reprezentáciu, aj za ochotu rozvíjať vzájomnú spoluprácu s AFS aj v novom školskom roku. 

     • Maturita 2023 - základné informácie

     • Informácie o prihlasovaní sa na MS v školskom roku 2022/23

       

      Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

       

      Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole  do 30. septembra písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

       

      Predmety MS:

      Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:


      1. slovenský jazyk a literatúra,
      2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,
      3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných
      predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas gymnaziálneho štúdia
      musí byť aspoň 6 hodín týždenne, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo
      cvičenia rovnakého zamerania,
      4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak
      vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích
      predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

       

      Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:


      1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích
      predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával.


      2. Podmienka hodinovej dotácie najmenej šesť vyučovacích hodín v súčte týždenných
      hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu sa netýka všetkých voliteľných predmetov,
      ale iba jedného z voliteľných predmetov v zmysle § 12 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 224/2022
      Z. z.


      3. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích
      jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.


      4. Žiak gymnázia a žiak strednej športovej školy v odbore športové gymnázium vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.

       

      5. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí
      pri prihlasovaní na MS.


      6. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť
      ako voliteľný predmet alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba
      ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.


      7. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže
      z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS.
       


      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie
      z ÚFIČ MS:

      a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť
      vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,

      alebo


      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako
      25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
       

      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho
      hodnotenie z ÚFIČ MS:

      a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť
      vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov,

      alebo


      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako
      33 %.


      Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,
      a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.
       

       

      Termíny:

      V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

      • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
      • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
      • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,
      • 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

       

      Zákony a vyhlášky:

      Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

       

      EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý sa od 1. 7. 2022 stal právnym nástupcom NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania). Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Odkazy. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

      Odkazy:

      Maturita 2023 – Základné informácie

      Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/23

      Cieľové požiadavky na ÚFIČ MS

       

       

       

     • Príbeh hudby - slovenská hudba

     • V piatok 23. 9. 2022 sa žiaci prímy a sekundy spolu s desiatkami či stovkami ďalších žiakov na celom Slovensku pokúsia o rekord v počte účinkujúcich pri uvedení skladby. Ste zvedaví na okolnosti tohto podujatia? Všetko sa dozviete počas streamovaného koncertu organizovaného už tradične Bratislavským chlapčenským zborom v spolupráci s RTVS.

     • ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE ŠTUDENTOV

     • Vážení rodičia, milí študenti,
      na našej škole otvárame možnosť prihlásenia sa do voľnočasového programu pre stredoškolákov: Akadémia veľkých diel

      Ukážková hodina sa uskutoční dňa 14. 9. 202214.00 hod v miestnosti CREJ.
      V prípade záujmu o zapojenie sa do programu je potrebné sa nahlásiť p. Dzurikovej v škole do 21.9.2022.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.