• Návrat do školy od 22. februára 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základne rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa od 22. februára 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov (maturantov).

      Podmienky otvorenia školy a proces vyučovania bude vychádzať  z dodržiavania rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Vstup do priestorov školy bude umožnený len osobám, ktoré majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo majú uznanú výnimku pre testovanie na COVID-19.

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Predmetové olympiády

     • 27. novembra 2020 sme sa on-line formou prostredníctvom prihlásenia na webovú stránku
      onlineolympiady.sk zúčastnili okresného kola olympiády zo SJL, kategória C. Našu školu v súťaži
      reprezentovali žiačky kvarty Alexandra Matisová a Monika Hažlinská. ĎAKUJEME

      12. februára 2021 sme sa on-line formou prostredníctvom prihlásenia na webovú stránku
      www.onlineolympiady.sk zúčastnili krajského kola olympiády zo SJL. Kategóriu A reprezentovala
      študentka septimy Alena Hladká. Po absolvovaní testu a transformácie textu postúpila do tretej –
      ústnej časti a umiestnila sa na 4. mieste. Kategóriu B reprezentovala študentka sexty Lucia
      Garbiarová
      . Absolvovala prvé dve časti olympiády a jej umiestnenie bude zverejnené po ukončení
      celej súťaže. ĎAKUJEME

      Online formou prebehli súťaže v dejepisnej olympiáde, ale pretože podľa organizátorov je oprava
      testov z DO je naozaj náročná na čas, výsledky zatiaľ nemáme k dispozícii.


      5. februára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády on-line formou. V kategórii F -
      6.-7. ročník ZŠ + príma, sekunda OG sa súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov (základné + stredné školy
      v okrese). Naša študentka T. Pániková (sekunda A) obsadila 1.miesto a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 16.4.2021. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy
      a prajeme veľa úspechov.

     • Olympiády z cudzích jazykov

     • Aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a zatvoreným školám môžeme s radosťou konštatovať, že naši študenti nestratili chuť súťažiť a reprezentovať našu školu. Po školských kolách olympiád z angličtiny, nemčiny, španielčiny a francúzštiny, ktoré sa konali tento rok online, postúpili víťazi na okresné a krajské kolá.

      Olympiáda z ANJ- okresné kolo

      Kategória 2A - Anna Kozoňová - 2.miesto
      Kategória 2B - Alena Hladká - 2.miesto

      Olympiáda z NEJ- okresné kolo

      Kategória 1A - Stela Laurinčíková - 1.miesto,Sabína Ferenčíková - 2.miesto
      Kategória 2A - Ema Sereková - 1.miesto, Ema Fukasová - 2.miesto

      Olympiáda zo SPJ- krajské kolo

      Kategória B - Adriána Goreková - 4.miesto
      Kategória C - Zdenka Škerdová - 2.miesto

      Z úspechov našich študentov sa veľmi tešíme. Gratulujeme!

     • Čo Vám ponúka Gymnázium v Tvrdošíne, škola s certifikátom eTwinning 2020/2021

     • Naša škola ponúka každému žiakovi kvalitné všeobecné vzdelanie. Okrem bežných predmetov ponúkame aj niekoľko zaujímavých bonusov ako je finančná gramotnosť, mäkké zručnosti a čítanie s porozumením. Vďaka nastaveniu seminárov v posledných ročníkoch má každý žiak možnosť kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory na vysokú školu.

      V rámci prípravy na vysokú školu ponúkame našim žiakom každý rok aktuálne SCIO testy.

      Škola nie je len o štúdiu a vedomostiach. Ponúkame široké spektrum krúžkov a účasť v rôznych projektoch ako sú DofE, ERASMUS+, eTwinning, AFS, EUROSCOLA a veľa ďalších.

      V rámci projektov a exkurzií sa s nami môžete pozrieť do mnohých krajín ako napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Turecko a iné.

      V zahraničí potrebujeme ovládať cudzie jazyky a naša škola si na tom dáva záležať. Anglický jazyk študujú všetci, ale  okrem toho na prvom stupni osemročného štúdia rozširujeme znalosť angličtiny prostredníctvom metódy CLIL.  Na niektorých hodinách matematiky, informatiky, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy aj touto metódou zdokonaľujeme výslovnosť a nenásilnou formou rozširujeme slovnú zásobu.

      Naša škola dáva priestor všetkým, pretože každé dieťa je v niečom šikovné. My sa snažíme jeho šikovnosť objaviť a ďalej rozvíjať.

     • Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022

     • Milí záujemcovia o štúdium na Gymnáziu v Tvrdošíne,

      poskytujeme základné informácie o prijímacom konaní pre žiakov prvého ročníka a prímy školského roka 2021/2022.

      V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do prvého ročníka 8-ročného štúdia 18 žiakov a do prvého ročníka 4-ročného štúdia 18 žiakov.

      Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021 stanovuje nasledovné termíny:

      1. do 26. februára 2021 škola zverejní podmienky prijatia na štúdium,

       

      2. do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak doručí riaditeľovi základnej školy prihlášku na    vzdelávanie v strednej škole (8-ročné aj 4-ročné gymnázium),

       

      3. do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy doručí prihlášku na strednú školu,

       

      4.prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 3. - mája 2021 a v druhom termíne 10. - 11. mája 2021,

       

      5. riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania do 20. mája 2021.

       

      Na vaše otázky odpovieme na telefónnom čísle 043/5323061, alebo e-mail gymts@vuczilina.sk  

      Matúš Chren

       

     • Informácie k vzdelávaniu od 11. januára 2021 na Gymnáziu v Tvrdošíne

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. januára 2021 je mimoriadne prerušené školské vyučovanie v školách. Vyučovanie bude naďalej pokračovať dištančnou formou.

      Predpokladaný nástup do školy všetkých ročníkov je 25. januára 2021. Ďalší vývoj je závislý na vývoji epidemiologickej situácie v okrese, rozhodnutí ministerstva školstva a zriaďovateľa.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150. ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon) rozhoduje takto:

       

      Maturitná skúška

      Ruší sa externá časť maturitnej skúšky.

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín bude upresnený do 31. marca 2021).

      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.

       

      Klasifikácia v prvom polroku

      Ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie do 31. januára 2021, je možné posunúť termín klasifikácie do 31. marca 2021.

       

      Externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

       

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu a prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu nasledovne:

      prvý termín 3. a 4. mája 2021,

      druhý termín 10. a 11. mája 2021.

     • iBobor na našej škole

     • Prednedávnom sa na internetovej stránke iBobor.sk uskutočnila zaujímavá logická súťaž. Možnosť zapojiť sa mali všetci žiaci školy, ale výzvu nakoniec prijalo len 80 odvážlivcov. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto získal aspoň 50 bodov (z 80). Pre najlepších bobríkov vo svojej kategórii sme pripravili aj vecné ceny.

      • BJLM2FB7  S_ E_ A    _A_ _ _N_ _ K_ _ Á víťaz v kat. Benjamín
      • 13GMIVC7   B_ R_O_ A   _ V_ _ _G_ _ Á víťaz v kat. Kadet + celkový víťaz školského kola
      • I7DLUTCY    S_ M _N_    _A_ _ _K_ _ Á víťaz v kat. Junior
      • IPFK54C3     K_R_N_   _ P_ _ _ Á_ _ _ Á víťaz v kat. Senior

      Mená výhercov môžte zatiaľ hádať, prezradíme vám ich tesne pred Vianocami.

     • Oznam riaditeľa školy

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/18259:4-A1810:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

      Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

       

       

     • Usmernenie riaditeľa školy k dištančnému vzdelávaniu na obdobie od 14. 12. 2020 do 31. 1. 2021.

     • Na základe dohody z gremiálnej porady vedenia školy, vedenia jednotlivých predmetových komisií a výchovnej poradkyne riaditeľ Gymnázia v Tvrdošíne vydáva nasledovné usmernenie.

      Každý pedagóg je povinný oznámiť každému svojmu žiakovi predbežnú polročnú klasifikáciu najneskôr 21. 12. 2020.

       

      Na obdobie vianočných prázdnin je zakázané žiakom dať akúkoľvek domácu úlohu.

       

      V čase od 11. 1. do 31. 1. 2021 nesmie byť na vyučovacích hodinách uskutočňované skúšanie, a to v akejkoľvek forme. Výnimku tvorí skúšanie žiakov, ktorí si chcú opraviť známku, ktorú poznajú na základe predbežného hodnotenia z 21. 12. 2020 a žiaci maturitných ročníkov. Prezentácie naplánované s termínom odovzdania alebo prezentovania v januári sa môžu uskutočniť, rovnako tak povinné práce.  

       

      V čase od 11. 1. do 31. 1. 2021 vedenie školy odporúča opakovanie a utvrdzovanie prebratého učiva na všetkých predmetoch.

       

      Prípadné nejasnosti a pripomienky sa riešia s vedením Gymnázia v Tvrdošíne.

       

      Mgr. Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky?

     • Študenti a učitelia z našej školy si nad touto otázkou vôbec nelámali hlavy. Organizácia zbierky prostredníctvom sociálnych sietí bola rýchla a hlavne úspešná. A výsledok? V pondelok 30.11. sme poslali 14 krabičiek tým, pre ktorých nie je prijímanie darčekov samozrejmosťou, tým, ktorých „láska“ zabalená v krabičke určite veľmi poteší!
      Prajeme vám všetkým veľa lásky, nielen na Vianoce... 
      Komunitné centrum Líška, Gymnázium Tvrdošín
      PS: Táto výzva je stále aktuálna! Ak si sa ešte nezapojil/ nezapojila, kontaktuj p. u. triednu/ 
      p. u. triedneho alebo dievčatá z Líšky. 

       

      Naplňme spolu čo najviac krabičiek
      Krabičky sú určené pre klientov domovov dôchodcov, pre ktorých to bude možno jediný darček tieto Vianoce.

      V krabičke by malo byť:
      -    niečo voňavé   (sprchovací gél, šampón, mydlo, krém...)
      -    niečo sladké    (bomboniéra, čokoláda, cukríky...)
      -    niečo slané    (chrumky, chipsy...)
      -    niečo teplé    (káva, čaj, ponožky, šál...)
      -    niečo na čítanie    (krížovky, časopis, kniha...)
      -    niečo na pamiatku    (pohľadnica, obrázok, pohár, drobnosť, čo poteší...)
      Krabičky sa budú zbierať v čase od 23.11. - 6.12.2020

      Ďakujeme!

     • Juvenes Translatores

     • Tohtoročná súťaž mladých prekladateľov zo stredných škôl v Európskej únii, Juvenes Translatores, nám pomohla nájsť nové prekladateľské talenty na našej škole. Zúčastnili sa jej študenti kvinty, sexty, I.A a II.A. Záujem študentov bol vysoký, a preto súťaži muselo predchádzať „výberové predkolo,“ z ktorého postúpili študenti Anna Kozoňová, Ema Sereková, Nina Motyčáková, Maroš Letaši a Slávka Podbieľančíková. Všetci ukázali svoj talent a znalosti ako anglického, tak aj slovenského jazyka. Kvalita prekladu sa posudzuje podľa tvorivých prekladateľských riešení a správnosti cieľového jazyka. Víťazkou sa stala Anna Kozoňová. Srdečne jej gratulujeme!

       

     • World of Rhythm – projekt eTwinning

     • Milí študenti a priatelia školy,

      pozývame Vás zapojiť sa do hlasovania o najlepšie logo projektu World of Rhythm.
      Projekt je zameraný na tradičnú hudbu a rytmy rôznych európskych krajín (Španielsko, Turecko, Grécko, Ukrajina, Poľsko, Chorvátsko, Slovensko). Aktivity projektu sú začlenené do predmetov anglický jazyk, hudobná výchova a geografia v triedach príma a sekunda.

      Ako hlasovať?
      Kliknite na link http://www.tricider.com/brainstorming/2bbXHBGgZtJ.
      Prezrite si všetkých 13 návrhov.
      Vyberte len JEDEN a zahlasujte len JEDENKRÁT.
      Pri hlasovaní vyplňte svoje krstné meno a začiatočné písmeno priezviska, napr. Jana V.
      Po hlasovaní sa na obrazovke objaví okno, ktoré ignorujte zatvorením stránky.

     • Výsledky halloweenskej súťaže

     • Milí spolužiaci!

      Všetkých vás pozdravujeme a veríme, že sa máte dobre, a že ste zdraví. Taktiež by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do našej halloweenskej súťaže. Vaše kulinárske výtvory s halloweenskym motívom vyzerali „na zjedenie“. Výhercom sa po náhodnom losovaní stal MILOSLAV KORTMAN z prímy. Srdečne blahoželáme! Sladkú odmenu máme ale prichystanú pre všetkých súťažiacich, vyzdvihnúť si môžete po dohode v škole.
      Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé aktivity, sledujte nás na Instagrame a FB školy.

      Vaše „Líšky“- Kristína, Anna Mária a Anna

     • Ďakovný list Gymnáziu


     • Gymnázium v Tvrodšíne bolo poctené ďakovným listom Ministra školstva, Branislava Gröhlinga, za „aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú vynaložili ako excelentná, otvorená a inkluzívna vzdelávacia inštitúcia,“ a to z príležitosti udelenia medzinárodne uznávaného titulu Škola eTwinning.
      eTwinning je európska vzdelávacia komunita, ktorá zamestnancom a žiakom škôl ponúka možnosti komunikácie, spolupráce, vzdelávania, zdieľania, no hlavne rozvoja projektov, ktoré žiakom umožňujú učiť sa zaujímavým spôsobom a precvičiť si získané vedomosti a zručnosti v praktickom živote.
      Gymnázium v Tvrdošíne je inovatívnou vzdelávacou organizáciou zameranou na žiaka. Svedčí o tom aj tohtoročné víťazstvo v Národnej súťaži eTwinning, keď získalo cenu za najlepší projekt v kategórii Klimatické zmeny a celkovo je jedinou ocenenou školou z Oravy.

       

     • Oznam

     • Milí rodičia a milí žiaci,

      Od tohto školského roka na našej škole pôsobí školská psychologička Mgr. Žaneta Migová. Dvere má otvorené pre každého z Vás, či potrebujete pomôcť a poradiť, alebo sa porozprávať. Nájdete ju v knižnici oproti riaditeľni alebo ju môžete kontaktovať na skolskypsycholog@gymts.sk / z.migova@gymts.sk. Viac informácií o jej práci nájdete na stránke školy v časti Žiaci a rodičia – Každodenné záležitosti.

      Veríme, že pozícia psychológa bude pre všetkých prínosom a prinesie škole pozitívne zmeny.

      S pozdravom,

      Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

     • ...a máme to tu... DLHOOČAKÁVANÁ ROČENKA!

     • CHCEŠ JEDNU AJ TY? .....stačí splniť niekoľko krokov pod obrázkami.

      1) pošli správu na adresu:   emadobrovolska@gmail.com

           *napíš meno, priezvisko a počet kusov


      2) pošli peniaze na účet:

           Názov účtu:  FOND ROZVOJA GYMNÁZIA

           IBAN:  SK24 0900 0000 0003 2064 7524

            *do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko žiaka


      3) cena je 10€ a zahŕňa jedinečnú knihu v tvrdom obale plnú spomienok

      4) objednaj a pošli peniaze do 12.6. 2020

      5) onedlho budeš  šťastným majiteľom historicky 1. ročenky našej školy

     • Získali sme titul Škola eTwinningu

     • Gymnáziu v Tvrdošíne bol udelený prestížny titul "eTwinning school" - Škola eTwinningu. Tento titul sa udeľuje školám, v ktorých viacerí učitelia využívajú pri vyučovaní zážitkovú formu učenia prostredníctvom projektov eTwinning. Pedagógovia Gymnázia sa priebežne vzdelávajú v používaní moderných metód a technológií, spolupracujú so zahraničnými učiteľmi a snažia sa školu otvoriť pre miestnu komunitu rôznymi aktivitami. Prostredníctvom eTwinningu chce škola poskytovať svojim študentom ešte viac možností rozvoja.

     • Najnovší úspech študentov SEKUNDY

     • WE LEARN - WE SHARE je názov projektu eTwinning, ktorý sme tento rok realizovali s triedou SEKUNDA. V spolupráci s Francúzskom a Tureckom sa študenti učili zaujímavosti o týchto krajinách prostredníctvom kvízov a spoločnej prezentácie. Súčasťou projektu bolo zdieľanie s handicapovanými ľuďmi, tvorba interview so zdravotne znevýhodneným človekom a hranie kvízov v rodinách. Zaujímavá bola vianočná aktivita, keď si žiaci vymenili balíky so špecialitami z daných krajín a potom nasledovala ochutnávka!

      Za projekt nám bol udelený Národný certifikát kvality.   

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.