• Čo Vám ponúka Gymnázium v Tvrdošíne, škola s certifikátom eTwinning 2020/2021

     • Naša škola ponúka každému žiakovi kvalitné všeobecné vzdelanie. Okrem bežných predmetov ponúkame aj niekoľko zaujímavých bonusov ako je finančná gramotnosť, mäkké zručnosti a čítanie s porozumením. Vďaka nastaveniu seminárov v posledných ročníkoch má každý žiak možnosť kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory na vysokú školu.

      V rámci prípravy na vysokú školu ponúkame našim žiakom každý rok aktuálne SCIO testy.

      Škola nie je len o štúdiu a vedomostiach. Ponúkame široké spektrum krúžkov a účasť v rôznych projektoch ako sú DofE, ERASMUS+, eTwinning, AFS, EUROSCOLA a veľa ďalších.

      V rámci projektov a exkurzií sa s nami môžete pozrieť do mnohých krajín ako napríklad Česká republika, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, Turecko a iné.

      V zahraničí potrebujeme ovládať cudzie jazyky a naša škola si na tom dáva záležať. Anglický jazyk študujú všetci, ale  okrem toho na prvom stupni osemročného štúdia rozširujeme znalosť angličtiny prostredníctvom metódy CLIL.  Na niektorých hodinách matematiky, informatiky, telesnej, výtvarnej a hudobnej výchovy aj touto metódou zdokonaľujeme výslovnosť a nenásilnou formou rozširujeme slovnú zásobu.

      Naša škola dáva priestor všetkým, pretože každé dieťa je v niečom šikovné. My sa snažíme jeho šikovnosť objaviť a ďalej rozvíjať.

     • Informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022

     • Milí záujemcovia o štúdium na Gymnáziu v Tvrdošíne,

      poskytujeme základné informácie o prijímacom konaní pre žiakov prvého ročníka a prímy školského roka 2021/2022.

      V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do prvého ročníka 8-ročného štúdia 18 žiakov a do prvého ročníka 4-ročného štúdia 18 žiakov.

      Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1 - A1810 zo dňa 26. januára 2021 stanovuje nasledovné termíny:

      1. do 26. februára 2021 škola zverejní podmienky prijatia na štúdium,

       

      2. do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak doručí riaditeľovi základnej školy prihlášku na    vzdelávanie v strednej škole (8-ročné aj 4-ročné gymnázium),

       

      3. do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy doručí prihlášku na strednú školu,

       

      4.prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v prvom termíne 3. - mája 2021 a v druhom termíne 10. - 11. mája 2021,

       

      5. riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania do 20. mája 2021.

       

      Na vaše otázky odpovieme na telefónnom čísle 043/5323061, alebo e-mail gymts@vuczilina.sk  

      Matúš Chren

       

     • Informácie k vzdelávaniu od 11. januára 2021 na Gymnáziu v Tvrdošíne

     • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. januára 2021 je mimoriadne prerušené školské vyučovanie v školách. Vyučovanie bude naďalej pokračovať dištančnou formou.

      Predpokladaný nástup do školy všetkých ročníkov je 25. januára 2021. Ďalší vývoj je závislý na vývoji epidemiologickej situácie v okrese, rozhodnutí ministerstva školstva a zriaďovateľa.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150. ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon) rozhoduje takto:

       

      Maturitná skúška

      Ruší sa externá časť maturitnej skúšky.

      Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021 (presný termín bude upresnený do 31. marca 2021).

      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021.

       

      Klasifikácia v prvom polroku

      Ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie do 31. januára 2021, je možné posunúť termín klasifikácie do 31. marca 2021.

       

      Externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

       

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu a prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu nasledovne:

      prvý termín 3. a 4. mája 2021,

      druhý termín 10. a 11. mája 2021.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.