• Deň životného prostredia 🌿5. jún 2023

     • ,,Tu od vekov sme navždy, každý s každým, pevne jedným večným kruhom spojení," spieva Pocahontas - dcéra indiánskeho náčelníka pri stretnutí s anglickými dobyvateľmi. Indiáni mali silné puto s prostredím, v ktorom žili, a rovnako tak naši predkovia, od ktorých si môžeme brať príklad i dnes.

      Svetový deň životného prostredia sme si pripomenuli vďaka aktivitám žiakov z PRA a KTA. Vyskúšali sme si rozlišovanie byliniek, presádzanie levandule, zahrali si zvieracie sudoku, prevetrali vedomosti v náučnom kvíze, prihlásili sa do cyklistickej iniciatívy ,,Do práce/školy na bicykli" a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o trvalo udržateľnom rozvoji, mokradiach a pralesoch na Orave.

      Cez prestávku zazneli tóny piesne ,,Farby vetra" v rôznych jazykoch a premietali sa fotografie environmentálnych záťaží ako nelichotivé memento ľudskej ,,civilizácie".

      KAHOOT súťaž má svojich víťazov. Srdečne gratulujeme!

      Životné prostredie má veľký význam pre človeka i ostatné živé tvory. Či už mu svoju pozornosť venujeme, či nie, každý deň ovplyvňuje náš život. Máme moc si ho zlepšiť a zveľadiť ako jednotlivci aj ako komunita.

      ,,Zem je aj tvoj štedrý dom, ale doma budeš v ňom až keď..."

      Slová z rozprávky sú nadčasové a veľmi aktuálne. Vezmime si ich k srdcu.

      💗 S láskou gymnázium TVRDOŠÍN

     • Európske certifikáty kvality

     • V týchto dňoch nám boli Európskou komisiou udelené certifikáty kvality za projekty eTwinning, ktoré sme realizovali v minulom roku. Ide o projekty Ethno, Fair Play? a Food Groove. Tešíme sa, že práca našich žiakov a učiteľov (Mgr. Masnicovej a Mgr. Dzurikovej) bola ocenená aj na tejto najvyššej úrovni. 

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme dobrovoľníkom, kolegom, rodičom, študentom a priateľom školy, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii zbierky.

     • Voľné pracovné miesto učiteľa/učiteľky GEO

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

      Škola: Gymnázium

      Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín

      Požiadavky na uchádzačov:

      1. Kategória – učiteľ.
      2. Podkategória - učiteľ strednej školy.
      3. Druh pracovného pomeru - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2024 s perspektívou trvalého pracovného pomeru.
      4. Termín nástupu - od 1. septembra 2023.
      5. Pracovný úväzok – plný (100%).
      6. Kvalifikačné predpoklady - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo GEOGRAFIA v aprobácii s iným predmetom.
      7. Náplň práce - vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu GEOGRAFIA v aprobácii s iným predmetom.
      8. Platové podmienky - plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z. podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      9. Iné požiadavky - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe).
      10. Termín dodania žiadosti - do 21. 6. 2023 poštou na adresu školy, osobne, alebo e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk.

      Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:

      Žiadosť o prijatie do zamestnania (s telefonickým a e-mailovým kontaktom).

      Profesijný životopis.

      Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie).

      Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR.

      Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené.

      Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

      V prípade uzavretia pracovného pomeru:

      Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

       

      Mgr.  Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

       

     • Voľné pracovné miesto učiteľa/učiteľky TEV

     • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

      Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

      Škola: Gymnázium

      Sídlo: Školská 837, 027 44 Tvrdošín

      Požiadavky na uchádzačov:

      1. Kategória – učiteľ.
      2. Podkategória - učiteľ strednej školy.
      3. Druh pracovného pomeru - pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2024 s perspektívou trvalého pracovného pomeru.
      4. Termín nástupu - od 1. septembra 2023.
      5. Pracovný úväzok – plný (100%).
      6. Kvalifikačné predpoklady - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA v aprobácii s iným predmetom.
      7. Náplň práce - vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA v aprobácii s iným predmetom.
      8. Platové podmienky - plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z. podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
      9. Iné požiadavky - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe).
      10. Termín dodania žiadosti - do 21. 6. 2023 poštou na adresu školy, osobne, alebo e-mailom na adresu gymts@vuczilina.sk.

      Podmienky pre zaradenie uchádzačov do výberového konania:

      Žiadosť o prijatie do zamestnania (s telefonickým a e-mailovým kontaktom).

      Profesijný životopis.

      Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji (fotokópie).

      Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR.

      Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené.

      Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

      V prípade uzavretia pracovného pomeru:

      Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

       

      Mgr.  Matúš Chren

      riaditeľ gymnázia

     • Do práce na bicykli

     • Dnešným dňom začína 10. ročník národnej kampane do práce na bicykli.

      Kampaň trvá od 1. 6. - 30. 6. 2023.

      Zaregistrovať môžete svoj tím do 7. 6. 2023 na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu

      Ako na to?

      Do súťaže sa môžu zapojiť aj tí, ktorí chodia do školy pešo či cestujú autobusom.

      Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú, a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

      Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú, a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2023 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

      Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.6.2023, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

      Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy iba v tých mestách, ktorých samosprávy sú oficiálne zaregistrované do súťaže. Naša samospráva - TVRDOŠÍN

      Jeden tím môže mať 2 – 4 členov.

      Všetkých členov tímu do súťaže prihlasuje vedúci tímu. Trasy si členovia zapisujú sami.

      Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:

      bydlisko – zamestnanie: cesta z miesta bydliska do zamestnania

      zamestnanie – bydlisko: cesta zo zamestnania do miesta bydliska

      Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere: Bicykel, Pešo, MHD/autobus alebo Auto.

      Do súťaže sa započítavajú iba „obvyklé“ cesty do práce/školy a z práce/školy.

      Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.

       

      Náš učiteľský tím GYMTS je pripravený. Pridajte sa aj VY!

       

       

       

       

     • Zážitkové učenie v skanzene

     • V piatok 26. mája sa žiaci prímy a tercie vybrali na exkurziu do Múzea oravskej dediny v Zuberci. V jednotlivých častiach expozície boli stavovištia, kde sa návštevnící mohli naučiť všeličo o živote našich predkov v rôznych oblastiach ich života. Vyskúšali si zdobenie kraslíc, výrobu sviečok zo včelieho vosku, výrobu keramiky a jej zdobenie, tkanie kobercov a iné. Dozvedeli sa o maľovaní na sklo a prečo bolo obľúbené, ako fungovala niekdajšia škola, ako sa spracúval ľan a vyrábali sa odevy, ale aj o živote bežných ľudí, ich pracovnom dni a zvykoch. Žiaci videli tiež obrábanie dreva, vyrábanie predmetov z kože či chov domácich zvierat. Jedno stanovište bolo venované ochrane prírody a poznávaniu zvukov zvierat. Za absolvovanie aktivít všetkých čakala sladká odmena. Ďakujeme Mgr. Pazúrikovej za zorganizovanie tejto dejepisnej exkurzie. 

     • Deň lesov

     • ,,Pohoda na Urbana, pre sedliaka vyhraná." Pohodu dnes priniesol Urban aj našim primánom. Prijali pozvanie a vyskúšali si rôzne aktivity, ktoré pre nich pripravili lesníci v mestskom parku. Vyskúšali si pílenie a meranie dreva, zasadili stromček, počuli o ,,malom žrútovi"... Veď, pozrite sa sami.

     • English Star

     • Naši žiaci prímy až kvarty mali v apríli 2023 opäť možnosť otestovať sa z anglického jazyka v medzinárodnej súťaži English Star. Súťažili v štyroch kategóriách a ich úlohou bolo vypracovať príslušný test, zostavený na základe prebratého učiva na danej úrovni. A už vieme, ako to skončilo. Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní a dosiahli viac ako 80%, za čo získajú diplom a darček. Najlepšie výsledky dosiahli: T. Jaško (97%), K. Duda (96%) a C.Fučková, S. Zaťková, A. Hrubcová (rovnako 92%). Všetkým srdečne gratulujeme k pekným výsledkom! 

     • Súťaž stredných škôl okresu Tvrdošín v pretláčaní rukou

     • V piatok 12. mája sa na SOŠ lesníckej v Tvrdošíne konala okresná súťaž stredných škôl v pretláčaní rukou. Na tejto súťaži sa zúčastnil náš žiak Miško Hucík z triedy sexta. V obidvoch kategóriach, v ktorých súťažil, vybojoval tretie miesto. Srdečne gratulujeme a fandíme mu v ďalších súťažiach.

     • Fablab

     • V rámci výhry v projekte Inoškola sme dostali možnosť zúčastniť sa workshopov v zariadení Fablab na Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU v Bratislave, preto sa 43 žiakov z prímy, sekundy, tercie a niektorí z kvarty vybrali na exkurziu do Fablabu spojenú s návštevou Botanickej záhrady a zážitkového cetra vedy Aurélium

      Vo Fablabe si žiaci natlačili vlastné obrázky na tričká a oboznámili sa s laserovým obrábaním dreva, v Botanickej záhrade mohli vidieť rôzne exotické rastliny a v Auréliu im predviedli laserovú show, vypočuli si tiež prednášku o svetle a farbách, potom si vyskúšali rôzne fyzikálne zaujímavosti na interaktívnych stanovištiach a mohli vyhrať aj zaujímavé ceny.  

      Veríme, že exkurzia prispela u našich žiakov k zvýšenému záujmu o moderné technológie, fyziku, ale i o svet rastlín. 

     • Zbierka MODRÝ GOMBÍK

     • Termín: 15. 5. - 21. 5. 2023

      Účel: VÝNOS ZBIERKY MODRÝ GOMBÍK 2023 BUDE VENOVANÝ NA PROGRAMY DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRE DETI VO SVETE AJ NA SLOVENSKU

      Ako môžete prispieť: do pokladničky v škole, formou SMS s textom  MODRY GOMBIK na číslo 844

      (1 SMS = 3 €)

      informačné video

      Môžete byť nádejou pre deti, ktoré sa trápia (video s Táňou Pauhofovou)

       

      Na plagáte je zozbrazené oko smutného dieťaťa, ktoré prežilo niečo ťažké.

      Vyrobili ho dobrovoľníci z textilného odpadu.

       

      NA SVETE JE VEĽA DETÍ, KTORÉ SA TRÁPIA. BUĎTE ICH NÁDEJOU!

      Zo srdca ďakujeme za vašu pomoc!

       

       

       

     • Našim maturantom

     • O chvíľu pochopíte nepatrný rozdiel medzi zadržaním ruky  a spútaním duše

      a dozviete sa, že láska neznamená skláňať sa pred niekým a spoločnosť neznamená bezpečie

      a začnete chápať, že bozky nie sú zmluvy a dary nie sú sľuby

      a prijmete svoje porážky so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami, s hrdosťou dospelého, nie žiaľom dieťaťa

      a  naučíte sa stavať si cesty už dnes, pretože zajtrajšia pôda môže byť pre vaše plány neistá.

       

      O chvíľu sa dozviete, že aj slnečné lúče vás môžu popáliť, ak ich je priveľa.

       

      Tak pestujte svoju vlastnú záhradu a ozdobte svoju dušu namiesto čakania na niekoho, kto vám  prinesie kvety.

      A dozviete sa, že to naozaj vydržíte...

      Že ste naozaj silní...

      Že ste naozaj hodnotní mladí ľudia...

       

      Veľa šťastia! Bolo nám cťou.

                                                                    S láskou Gymnázium Tvrdošín

       

     • Zážitky z Berlína

     • V dňoch 6. až 8. mája 2023 navštívili naši študenti Berlín, hlavné mesto Nemecka a jedno z najväčších
      miest Európy. Ponúka množstvo zaujímavých historických miest ako Brandenburgská brána, Stĺp
      slobody, Museum Insel, Potsdamer Platz, zámok Sans Souci. Berlín je aj dôležitým politickým centrom
      Nemecka, návšteva Berlínskeho múru, východnej časti a Parlamentu priblížila žiakom obdobie
      studenej vojny. Mesto žije futbalom, jeho atmosféru sme mohli zažiť priamo na futbalovom zápase
      medzi domácim klubom Hertha Berlín a VfB Štuttgart. Zápas na Olympijskom štadióne sledovalo 64
      000 divákov, atmosféra bola úžasná. Posledný deň sme strávili v aquaparku Tropical Island v meste
      Krausnick. 200 metrov pieskovej pláže, ako aj desiatky bazénov a toboganov, reštaurácie a stánky
      s občerstvením boli zárukou príjemne stráveného dňa na „ostrove“. Domov sme sa vrátili plní
      nezabudnuteľných zážitkov! 

     • VAJANSKÉHO MARTIN

     • V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína získal Adam v nesmierne silnej konkurencii 2. miesto a návrh na postup do celoslovenského kola HK. 

      Blahoželáme a v prípade postupu držíme palce!

     • Titul Škola eTwinningu

     • V týchto dňoch sa nám opäť podarilo získať medzinárodne uznávané ocenenie Škola eTwinningu (eTwinning School label) udeľované Európskou komisiou. Toto ocenenie vyjadruje, že sme škola, ktorá môže byť príkladom pre iné školy - projekty eTwinning sú súčasťou vyučovania, rozvíjame sa v používaní digitálnych technológií, dbáme na bezpečné používanie internetu, sme inkluzívna a komunitná škola, kde študenti sú iniciátormi zmien, podieľajú sa na rozhodovaní v rámci Žiackej školskej rady a spolupráca s rodičmi má u nás veľmi významné miesto. 

      Ďakujeme našim učiteľom za ich tvorivú prácu, tiež samozrejme žiakom za nenútené nadšenie a aktivitu v projektoch eTwinning či iných akciách organizovaných školou. Naša vďaka patrí aj rodičom za ich podporu a spoluprácu. 

     • Stavanie mája

     • Aj tento rok mládenci zo Strednej odbornej lesníckej školy v Tvrdošíne postavili našim na vydaj súcim dievčatám máj. Dievčatá ďakujú a tešia sa.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.