• Deň jazykov

     • Výučba rôznych cudzích jazykov je jednou z pých našej školy. Naše učiteľky cudzích jazykov ku dnešnému európskemu dňu jazykov pripravili rozmanitý program v rámci svojich predmetov. Našich študentov dnes navštívili viacerí zahraniční hostia. Ráno začalo veselou prednáškou lektora Shauna z Anglicka, ktorý už pár rokov žije v Nižnej a porozprával nám o rozdieloch medzi životom v Anglicku a na Slovensku. Ďalej nás navštívili dobrovoľníci z V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktorí študentom predstavili Európsky program European Solidarity Corps a vyzdieľali svoje skúsenosti s dobrovoľníctvom na Slovensku. O obedný zážitok sa postarali brazílski futbalisti z FK Slovan Trstená so svojimi lekciami brazilskeho forró a samby a tiež ukážkou futbalovej techniky. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas a energiu a pani profesorkám angličtiny, nemčiny, španielčiny a francúzštiny za organizáciu.

     • Oravská raketa

     • Máš nápad ako zlepšiť život komunity alebo skvalitniť svoje okolie? Zapoj sa do projektu Oravská raketa, ukáž čo je v tebe a možno práve ty vyhráš výlet do Bruselu. Ako na to?   klikni

       

       

     • Opäť sme cestovali!

     • V dňoch 16.-22.9.2023 sa 12 žiakov a 2 pedagógovia zúčastnili Erasmus + mobility v Čechách. Touto mobilitou pokračujeme v úspešnom projekte o regionálnej identite. Spoznávame regióny našich partnerských škôl v Nemecku, Maďarsku a Česku, a zároveň prezentujeme náš krásny región Oravy. Týždeň strávený v Rájci- Jestřebí bol pre žiakov veľmi prínosný.

      Ďakujeme všetkým za organizáciu a spoluprácu, žiakom a koordinátorkám projektu, p.p. Hrubcovej a p.p. Jandzíkovej.

     • Maturita 2024 - základné informácie

     • Informácie o prihlasovaní sa na MS v školskom roku 2023/24

      Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

      Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole  do 30. septembra písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

      Žiaci sa v tomto školskom roku prihlasujú aj elektronicky prostredníctvom EduPage – Vyučovanie – Maturita.

       

      Predmety MS:

      Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:


      1. slovenský jazyk a literatúra,
      2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,
      3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných
      predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas gymnaziálneho štúdia
      musí byť aspoň 6 hodín týždenne, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo
      cvičenia rovnakého zamerania,
      4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak
      vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích
      predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

      Dobrovoľná skúška: v zmysle školského zákona v platnom znení § 74. ods. 7, v riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.  príloha

       

      Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:


      1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích
      predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával.


      2. Podmienka hodinovej dotácie najmenej šesť vyučovacích hodín v súčte týždenných
      hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu sa netýka všetkých voliteľných predmetov,
      ale iba jedného z voliteľných predmetov v zmysle § 12 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 224/2022
      Z. z.


      3. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích
      jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.


      4. Žiak gymnázia a žiak strednej športovej školy v odbore športové gymnázium vykoná MS z  povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.

       

      5. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí
      pri prihlasovaní na MS.


      6. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť
      ako voliteľný predmet alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba
      ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.


      7. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže
      z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS.
       


      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie
      z ÚFIČ MS:

      a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť
      vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,

      alebo


      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako
      25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
       

      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho
      hodnotenie z ÚFIČ MS:

      a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť
      vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov,

      alebo


      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako
      33 %.


      Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,
      a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.
       

       

      Termíny:

      V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch: 

      • 12. marec 2024  – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
      • 13. marec 2024  – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
      • 14. marec 2024  – matematika,
      • 15. marec 2024  – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS  je 3. až 6. septembra 2024.

       

      Zákony a vyhlášky:

      Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

       

      EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý sa od 1. 7. 2022 stal právnym nástupcom NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania). Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Odkazy. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

      Odkazy:

      Maturita 2024 – Základné informácie

      Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2023/24

      Cieľové požiadavky na ÚFIČ MS

       

     • Bowling

     • Trieda kvarta na bowlingu. Ďakujeme p. p. Dzurikovej a žiakom kvarty za pekný zážitok.

     • Slávnosté otvorenie školského roka

     •  

      Vážení rodičia a milí žiaci, 

      prázdniny pomaličky končia a začína školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční  4. 9. 2023/24 o 8.00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale).

      Prajem Vám pekný zvyšok prázdnin

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Literárny klub na ceste

     • Príjemné júnové stretnutie tvrdošínskych gymnazistov s pánom K. Bagalom a pánom I. Štrpkom

      o tom, že slovo má veľkú moc,

      o tom, ako sa nestratiť v mori balastu a pseudohodnôt,

      o tom, koľko dobrých súčasných autorov môžu dnes mladí čítať, lebo nie vždy to bolo tak,

      ale i o tom, že sú izby, ktoré sa nedajú zjesť...

      ĎAKUJEME

       

      Ďalšie zaujímavosti o putovaní vydavateľa a básnika po Orave s kufrom auta plným kníh si môžete prečítať v článku Ľudia, čo ľúbia knihy a v albume Spisovatelia a spisovateľky.

     • DofE - kvalifikačná strieborná expedícia

     • Naši strieborní dofáci - Miška, Adelka, Johanka, Michal a Matúš v stredu 12. júla ukončili kvalifikačnú expedíciu. Ako ich hodnotiť? Veľmi jednoducho, boli skvelí, nadšení, unavení, vysmiati, „pokazení“, otlčení, otlačení, naložení 15-mi kilami, boli lídri a boli si navzájom nápomocní. Ani raz nezaznelo nejdem, neviem, nepomôžem, neurobím, vzdávam to. A to bolo najviac.

      Dofáci zvládli náročnú 64-kilometrovú trasu Huty, Kvačianska dolina, Prosiecka dolina, Grúň, Malatiná, Tupá skalka, Veličná za necelé tri dni, a to bola skutočná výzva.

      Čarovných, ale aj ťažkých okamihov bolo veľa, no východ Slnka o 4.50 v posledný deň expedície, kedy bolo treba vstať pred štvrtou ráno a pol hodinu stúpať na vrchol Tupej skalky, určite stál za to.

      Ďakujeme...s láskou Gymnázium

     • Titul Škola eTwinning

     • Získať označenie Škola eTwinning je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Je ocenením pre vedenie školy a pre celý školský kolektív nielen za prácu na kvalitných eTwinning projektoch, ale aj to že je škola vzorom v podpore profesijného rozvoja svojich zamestancov, v oblasti e-bezpečnosti, vo využívaní IKT,  v inovatívnych pedagogických prístupoch a v podpore kooperatívneho učenia sa žiakov aj učiteľov. Titul je udeľovaný Centrálnou podpornou službou eTwinning v Bruseli.

     • FRANCÚZSKE HVIEZDY

     • Šafran je ojedinelá a vzácna korenina, ktorá v kuchyni nesmie chýbať. Napriek faktu, že francúzštinárov je ako šafranu, sme kreatívni, aktívne sa zapájame do školských akcií a vieme sa postarať o zábavu a okoreniť vyučovanie.

      V tomto polroku trieda KVINTA zahviezdila na hudobnej súťaži GYMSTAR, kde s francúzskou piesňou „Dernière danse“ (video z nácviku) vyhralaaa. Silu kolektívu ukázali študenti famóznym zborovým spevom. Bohatý a rozmanitý hudobný sprievod (priečna flauta, husle, piano, elektrická gitara a v pôvodnej verzii aj trúbka) ponúkol poslucháčom z gymnázia v Tvrdošíne umelecký zážitok na vysokej úrovni.

      Prvé miesto v súťaži prinieslo kvintánom zaslúženú odmenu.Ikonickú pochúťku „fraisier“ (jahodovú tortu) si vychutnali spolu s návštevou priamo z Francúzska. Gaspard je dobrovoľník, ktorého na Slovensko prilákali aktivity OZ VIAC. Má maturitu z francúzskeho a nemeckého jazyka, hovorí plynule po anglicky a učí sa slovenčinu. Dávno sa chcel naučiť jeden zo slovanských jazykov a milo vás prekvapí, koľko toho po pár týždňoch už vie povedať.

      Spoločne sme si pripomenuli medzinárodný deň piknikov, a v rámci týždňa dobrovoľníctva nám Gaspard demonštroval základy francúzskeho bojového umenia – CANNE DE COMBAT – ktoré bolo zaradené aj na olympijských hrách v roku 1924 v Paríži. Vďaka tomuto športu je možné získať užitočnú kompetenciu sebaobrany a konverzácie s Gaspardom určite prinesú dobrú skúsenosť a zvýšia cudzojazyčné kompetencie našim francúzštinárom. Tešíme sa na nové stretnutie v septembri.

      Želáme Vám BONNES VACANCES – krásne prázdniny.

     • STARKÍ TO ROBILI COOL


     • V týchto dňoch trieda tercia ukončila práce na projekte eTwinning "Grandpa, let's eco-sustain the future", v ktorom spolupracovali s Talianskou školou z mesta Dolo neďaleko Benátok. Zamerali sa na udržateľný rozvoj a život s čo najmenším negatívnym dopadom na prírodu. Rozhodli sa učiť od starých rodičov, čím sa posilnili aj vzťahy v rodinách a žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o živote v minulosti. Získané poznatky navzájom zdieľali v online stretnutiach, jedni druhým dali výzvu - Taliani mali za úlohu vyrobiť koberčeky zo starého oblečenia a naši žiaci varili chutné jedlá zo zvyškov potravín. Projekt sme zakončili stretnutiami so starkými.

     • Roboty na našej škole

     • V školskom roku 2022/23 žiaci našej školy opäť dostali možnosť naučiť sa skonštruovať a naprogramovať jednoduché roboty zo systému Lego Mindstorm a to v rámci Rozvojového krúžku. Skvelo sa podarila hypnotizujúca kobra, hravý psík či robotický tank. Tešíme sa, že sme našim žiakom mohli poskytnúť rozvoj aj v tejto, dnes tak perspektívnej oblasti. 

     • EXKURZIA Smižany, Košice

     • Posledná projektová exkurzia bola pre študentov I. A, II. A a sexty výzvou. V  Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi sa stali súčasťou vedeckej výpravy, ktorá sa snažila vyriešiť „ZÁHADU BERMUDSKÉHO TROJUHOLNÍKA.“ Počas letu za dobrodružstvom však nastali nečakané komplikácie. Dokázali si s nimi poradiť? Určite áno. Najkratší čas,  ktorý potrebovali sextáni na zvládnutie únikovej hry nájdete vo fotoalbume :)

      Podobná úniková hra z lietadla sa nachádza až v 1600 km vzdialených Helsinkách.

      Okrem mozgových závitov naši študenti potrénovali svaly a reflexy v hre squash, bedmintone, stolnom futbale či virtuálnej realite.

      Svoje putovanie sprevádzané počasím snáď troch ročných období ukončili v Košiciach.

     • Škola priateľská k deťom

     • Gymnázium Tvrdošín sa v školskom roku 2022/2023 opätovne zapojilo do spolupráce s organizáciou UNICEF. Splnili sme všetky kritériá a tešíme sa zo získania titulu Škola priateľská k deťom.

     • ZMUDRI ŠKOLA

     • Gymnázium Tvrdošín získalo v školskom roku 2022/2023 za absolvovanie niekoľkých sérií programu ZMUDRI titul ZMUDRI ŠKOLA. Zároveň bude každému zo študentov odovzdaný certifikát.

     • ,,EP v kocke" prednáška o Európskej únii

     • Dňa 22. 6. 2023 sa žiaci septimy a III. A zúčastnili prednášky o Európskom parlamente vedenej zástupcami z EUROPE DIRECT Bratislava. Prednášku v závere spestril Kahoot kvíz, v ktorom žiaci preukázali svoje vedomosti o EÚ či EP a boli ocenení aj pochvalou od samotných prednášajúcich.

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.