• Noc výskumníkov

     • Triedy príma, sekunda a tercia sa 30. 9. vybrali niečo sa naučiť zaujímavou formou do Žiliny na Noc výskumníkov. Táto sa konala v OC MIrage, kde sa návštevníkom ponúkalo 30 stánkov s rôznymi témami, napríklad chemické pokusy, programovanie, zdravá výživa, udržateľnosť, spracovanie plastov, prvá pomoc, virtuálna realita, kriminalistika, doprava, moderné 3D tlačiarne a iné. Študenti si mohli vyskúšať množstvo aktivít, dotýkať sa i ochutnávať, zapájať sa do kvízov a získať zaujímavé odmeny. Ďakujeme našej škole, že nám umožnila účasť na tejto skvelej akcii! 

     • Víkendové stretnutie AFS DOBROVOĽNÍKOV

     • V dňoch 23. - 25. septembra 2022 sa v Dolnom Oháji pri Nitre konalo celoslovenské stretnutie dobrovoľníkov AFS. S touto 2. najväčšou dobrovoľníckou organizáciou na svete spolupracuje naša škola už od roku 2013, kedy sa s pomocou AFS organizovala prvá triedna výmena so školou v talianskom Rimini. Odvtedy sme so žiakmi navštívili Rím, Miláno aj ďaleký Izmir v Turecku, hosťovali sme 6 zahraničných študentov, ktorí navštevovali našu školu. Na stretnutí v Oháji nás reprezentovali 3 žiačky z triedy II.A - Emma (nie Soňa), Natália a Tímea. Program stretnutia bol veľmi rôznorodý, plný aktivít, spoznávania sa a medzikultúrneho
      vzdelávania. Dievčatá sa naučili základy čínskej kaligrafie a čínskeho square dance s medzinárodnými hosťami z Confucius Institute for Business at Matej Bel University, veľmi zaujímavé a podnetné boli aj workshopy s lektorom Thanakon Pop Tiwawong a teambuildingové aktivity.
      Ďakujeme za reprezentáciu, aj za ochotu rozvíjať vzájomnú spoluprácu s AFS aj v novom školskom roku. 

     • Maturita 2023 - základné informácie

     • Informácie o prihlasovaní sa na MS v školskom roku 2022/23

       

      Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

       

      Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole  do 30. septembra písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

       

      Predmety MS:

      Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:


      1. slovenský jazyk a literatúra,
      2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,
      3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných
      predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas gymnaziálneho štúdia
      musí byť aspoň 6 hodín týždenne, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo
      cvičenia rovnakého zamerania,
      4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak
      vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích
      predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

       

      Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:


      1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích
      predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa v škole vzdelával.


      2. Podmienka hodinovej dotácie najmenej šesť vyučovacích hodín v súčte týždenných
      hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu sa netýka všetkých voliteľných predmetov,
      ale iba jedného z voliteľných predmetov v zmysle § 12 ods. 2 až 5 vyhlášky č. 224/2022
      Z. z.


      3. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích
      jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.


      4. Žiak gymnázia a žiak strednej športovej školy v odbore športové gymnázium vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.

       

      5. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí
      pri prihlasovaní na MS.


      6. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť
      ako voliteľný predmet alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba
      ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.


      7. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže
      z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS.
       


      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie
      z ÚFIČ MS:

      a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť
      vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,

      alebo


      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako
      25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.
       

      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho
      hodnotenie z ÚFIČ MS:

      a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť
      vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov,

      alebo


      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako
      33 %.


      Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,
      a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.
       

       

      Termíny:

      V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

      • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
      • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
      • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika,
      • 17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

       

      Zákony a vyhlášky:

      Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

      Vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole

       

      EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý sa od 1. 7. 2022 stal právnym nástupcom NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania). Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Odkazy. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

      Odkazy:

      Maturita 2023 – Základné informácie

      Špecifikácie testov EČ a PFIČ MS v školskom roku 2022/23

      Cieľové požiadavky na ÚFIČ MS

       

       

       

     • Príbeh hudby - slovenská hudba

     • V piatok 23. 9. 2022 sa žiaci prímy a sekundy spolu s desiatkami či stovkami ďalších žiakov na celom Slovensku pokúsia o rekord v počte účinkujúcich pri uvedení skladby. Ste zvedaví na okolnosti tohto podujatia? Všetko sa dozviete počas streamovaného koncertu organizovaného už tradične Bratislavským chlapčenským zborom v spolupráci s RTVS.

     • ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE ŠTUDENTOV

     • Vážení rodičia, milí študenti,
      na našej škole otvárame možnosť prihlásenia sa do voľnočasového programu pre stredoškolákov: Akadémia veľkých diel

      Ukážková hodina sa uskutoční dňa 14. 9. 202214.00 hod v miestnosti CREJ.
      V prípade záujmu o zapojenie sa do programu je potrebné sa nahlásiť p. Dzurikovej v škole do 21.9.2022.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vážení rodičia a milí žiaci, 

      prázdniny pomaličky končia a začína školský rok. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční  5. 9. 2022 o 8.00 pred budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale).

      Na základe pokynov MŠVVaŠ SR rodič/plnoletý žiak predkladá prostredníctvom Edupage (žiadosti/vyhlásenia) alebo v papierovej podobe „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

      Po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladá rodič/plnoletý žiak vyhlásenie opätovne. 

      Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom nemusí byť.

       

      Link na tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

       

      S prianím pekného dňa

      Matúš Chren

      riaditeľ školy

     • Certifikáty kvality

     • Všetky tri projekty eTwinning, ktoré sme realizovali v školskom roku 2021/22 (učiteľky Mgr. Mariana Masnicová a Ing. Mgr. Žofia Dzuriková) získali národné certifikáty kvality. V projekte Ethno sa študenti prímy a sekundy dozvedeli o tradíciách, ľudovej hudbe a umení u nás i v Chorvátsku. V projekte Food Groove terciáni a kvartáni spájali tému jedla s umením a ekológiou, pričom spolupracovali s Rakúskom, Írskom, Španielskom, Moldavskom a Bulharskom. Projekt Fair play? bol zameraný na šport, jeho históriu a etiku. Pracovali na ňom tretiaci spolu s Talianmi a Španielmi. Projekty boli začlenené do školského vyučovania. Pomohli žiakom rozvíjať jazykové i digitálne kompetencie, zvýšiť motiváciu a spájať výučbu s reálnym životom. 

      Ocenenie projektov certifikátmi kvality znamená, že sme odviedli dobrú prácu na celonárodnej i európskej úrovni.  Zúčastneným študentom patrí veľká pochvala! 

       

       

      ​​​​​​​

     • Oznam o voľnom pracovnom mieste

     • Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín

       

      Pracovné miesto: Upratovačka pre školu

       

      Druh pracovného pomeru

      Pracovný pomer na pracovnú zmluvu.

      Pracovný úväzok

      Plný - 100%, 37,5 hodiny týždenne.

      Kvalifikačné predpoklady

      Nestanovujú sa.

      Náplň práce

      Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom, dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien a priestorov školy.

      Platové podmienky

      Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní, v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

      Požadované doklady

      Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Iné požiadavky

      Zdravotná spôsobilosť.

      Termín podania žiadosti

      Do 5. 8. 2022

      Kontaktná osoba

      Mgr. Matúš Chren

      Telefón

      0907837122

      E-mail

      matus.chren78@gmail.com

       

      V Tvrdošíne dňa 22. 7. 2022

       

                                                                                                                      Mgr. Matúš Chren

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Projekt ENTER - záver

     • Skončil školský rok a zároveň skončil aj náš projekt ENTER, vďaka ktorému sme mohli využívať micro:bity na našej škole. Tí, ktorí programovanie s micro:bitom už skúsili, mi určite dajú za pravdu, že je to zaujímavá skúsenosť.

      Zvládli sme také projekty ako elektronická kocka, kompas, vodováha, meteostanica, komunikácia na diaľku, semafór ... a mnohé ďalšie projekty.

      Práca s micro:bitmi (spolu s bezpečnosťou na nete, aplikáciami Microsoft 365 a programovaniu na www.code.org) nám tiež pomohla zapojiť sa do súťaže programu koordinátorov digitálnych kompetencií 2021/2022, kde sme získali pekné 3. miesto. V novom školskom roku sa teda môžeme tešiť na novú 3D tlačiareň, ktorú určite vyskúšame na hodinách informatiky alebo informatickom krúžku.

      Projekt ENTER bol realizovaný nadáciou Pontis a podporil ho Slovak Telekom.

     • Gymnázdniny 2022

     • Milí rodičia,
      radi by sme pre Vaše mladšie deti ponúkli trojdňový letný komunitný minitábor GYMNÁZDNINY v priestoroch Gymnázia Tvrdošín. Vzhľadom na program sme museli obmedziť vek účastníkov na 5 -10 rokov. Tábor je celkom bezplatný, jediné, čo deti potrebujú, je vlastná strava. Všetky pokyny sú v priloženom dotazníku.

     • Francúzsky jazyk to je láska na celý život


     • "Čím ťažšia je práca, na ktorú v mene lásky venuješ svoje sily, tým väčšie je tvoje nadšenie."
      Antoine de Saint Exupery francúzsky spisovateľ a pilot

      Na celom Slovensku je len JEDNA škola, ktorá má ocenených najviac učiteľov francúzskeho jazyka.
      Tá JEDINÁ škola je Gymnázium v Tvrdošíne.

      Slávnostné oceňovanie sa konalo v júni na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pri príležitosti 30. výročia založenia SAUF – Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny – si pamätnú medailu prevzalo viac než päťdesiat učiteľov FRJ z celého Slovenska.

      Medailu a ďakovný list dostali až dve pedagogičky dlhé roky pôsobiace na gymnáziu v Tvrdošíne: Mgr. Anna Poláčková a Mgr. Veronika Harmatová.

      Veríme, že ich láska k francúzštine a práci s mladými bude inšpirovať nové talenty a otvorí brány všetkým, ktorí sa po francúzsky chcú učiť.

      "Ak chceme dosiahnuť veľké veci, musíme snívať aj konať." Anatole France francúzsky spisovateľ 

     • Odovzdávanie diplomov

     • Dnes naše gymnázium navštívila pani Janka Kostovčáková zo ZMUDRI do škôl a odovzdala študentom

      III.  A a septimy diplomy za absolvovanie programu Ako nenaletieť hoaxom a klamstvám na internete.

      Za milú návštevu srdečne ďakujeme a študentom blahoželáme :)

     • PONOŽKY S MYŠLIENKOU

     • Poznáte CHVÁLONOŽKY? Je tu ďalšia výhoda pre vás! Zliav nikdy nie je dosť, preto prichádza ďalšia. Všetci študenti a učitelia Gymnázia v Tvrdošíne získavajú zľavu 30% na online nákup Chválonožiek na https://chvalonozky.sk/ Stačí zadať zľavový kód "englishstar".

     • Zľava 30% a nohy v pohode

     • Ako poďakovanie za účasť v súťaži EnglishStar sme všetci, žiaci i učitelia, dostali od reklamného partnera súťaže, firmy FUSAKLE unikátny kód pre našu školu na zľavu 30% na celý sortiment tovaru. Toto je náš kód: NJOY-7977 (neplatí na kolekciu POMOC UKRAJINE, kolekciu POMÁHAM a už zľavnený sortiment).

      Zľavový kód si môžeme uplatniť až do 31.12.2022.

     • Fair Play?

     • V rámci projektu eTwinning sme sa s III.A od februára venovali téme športu a rozvoja osobnosti. Spolupracaovali sme so školami v Taliansku a Španielsku. Uskutočnili sme viacero online stretnutí a projektových aktivít, napr. návrh loga projektu, prezentácie o športe v našom meste a regióne, kvíz o športe, pozeranie filmu a diskusiu o histórii futbalu, o osobnostných kvalitách; graficky sme upravovali citáty o športe, zmerali sme si sily v behu na 60m a pod. Za aktívnu účasť si tretiaci zasluhujú veľkú pochvalu.

      Väčšina študentov tvrdí, že vďaka projektu si zlepšili angličtinu a digitálne zručnosti. Podobný projekt by odporučili aj ostatným študentom a uvítali by ho i na iných predmetoch.

      Tu si môžete pozrieť záverečné spoločné VIDEO o našich aktivitách a spoločnú VIRTUÁLNU GALÉRIU citátov o športe a osobnosti.

     • DILONGOVA TRSTENÁ

     •  (celoslovenská súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy)

      Adam a jeho 1. miesto v predese prózy; Jarko a jeho kolega v porote prednesu poézie

     • Deň životného prostredia a MÓDNY PRIEMYSEL

     • Tvoj outfit má VPLYV NA SVET – vedel/-a si?
      Na spolužiakov, na prírodu, na vodné zdroje, dýchateľný vzduch, na ľudské práva, na svetový mier.. neveríš?

      Pozrime sa spolu na to aká je SKUTOČNÁ CENA oblečenia.

      Už teraz si na nástenke EnvirOkienko môžeš pozrieť tipy na GREENfluencerov a zaujímavé podcasty venované téme FAST FASHION.

       

      VEĽKÁ CESTA OD VLÁKNA KU KONEČNÉMU VÝROBKU

      Súťaž tried: vyberte si jeden kúsok oblečenia (tričko, klobúk, tenisky, rifle, opasok,...) a vytvorte veľkoplošný plagát na tému: VEĽKÁ CESTA od vlákna ku konečnému výrobku. Čas na tvorbu do 12.6. Plagáty budú od 13.6. vystavené v priestoroch školy a žiaci i učitelia budú hlasovať za najvydarenejšie dielo. Vyhodnotíme a odmeníme 30.6.

       

      BUĎ ORIGINÁL

      Súťaž jednotlivcov: 6.6. príď v oblečení/ s módnymi doplnkami (ideálne vlastnoručne) vytvorenými z ne/recyklovaného materiálu (noviny, plastové poháriky, pozlátko, obaly z cukroviniek, zipsy, fólie, atď) - fantázii sa medze nekladú. Diela/outfity budú odfotené a vyhodnotené odborníčkou na udržateľnú módu.
      Najlepší nápad bude ocenený.

      Inšpiruj sa:

      https://zaujimavysvet.webnoviny.sk/outfity-celebrit-z-recyklovanych-materialov/

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.